Vilkår bruk av digitale kart

Vilkår ved bruk av digitale kartfiler (ikke «Print selv»-ordningen) som eies av IK Grane Arendal Orientering

Dette dokumentet er laget for å understreke uformelle retningslinjer som de aller fleste følger allerede. Orienteringskart er også beskyttet av Åndsverkloven.

Alle som bruker digitale kartfiler som eies av IK Grane Arendal Orientering (heretter kalt Grane), skal ha mottatt, lest og godtatt vilkårene i seksjon 1.2. I resten av dokumentet brukes begrepet kartfilene om alle OCAD-filer som er mottatt, og eventuelle utsnitt, kopier og bearbeidelser av disse, lagret på OCAD-, eller andre formater.

1.1 Bakgrunn

Digitale kartfiler, spesielt OCAD-filer, er svært nyttige i forbindelse med blant annet løypelegging og utskrift av skreddersydde kartutsnitt for ulike typer arrangement. Grane ønsker derfor å imøtekomme arrangører som vil bruke våre kart i planlegging og gjennomføring av arrangement ved å låne ut digitale kart i OCAD-format.

Samtidig er en digital kartfil meget verdifull. En OCAD-fil på avveie kan ha negative økonomiske konsekvenser for Grane, i og med at det er svært enkelt å printe fullgode utskrifter av kartet uten at Grane får betalt. Det er i praksis umulig for Grane å sjekke om vilkårene under blir etterfulgt, men vi forventer og tror at de blir fulgt. Skulle det vise seg at vilkårene ikke blir etterfulgt, vil vi følge opp saken mot den eller de det gjelder. Det kan også føre til at vi må avvikle denne ordningen med å dele ut kartfiler.

Uten inntektene fra kartsalg er det svært vanskelig for oss å vedlikeholde kartene.

1.2 Vilkår

  1. Kartfilene skal kun brukes til ett arrangement av gangen, om ikke annet er avtalt.
  2. Kartfilene kan kun gis videre til andre i arrangementsstaben som har behov for det. I så fall må de få en kopi av dette dokumentet og følge vilkårene på lik linje med den som først fikk kartfilene fra Grane. Husk at det i mange situasjoner holder å lage en pdf / jpg / png av kartet og sende denne videre istedet for å sende ocad-fila.
  3. Arrangøren plikter å rapportere antallet kart som ble brukt av deltakerne på arrangementet til Grane. Kart som brukes av arrangøren til løypelegging, postutsetting og inntaking trenger ikke å telles med, såfremt disse ikke brukes til annet enn de nevnte oppgaver.
  4. Det er ikke tillatt å publisere hele eller deler av kartet på Internett eller andre media uten tillatelse fra Grane. Unntaket er kart med løyper som legges ut med en oppløsning som er for dårlig til å printe ut.
  5. Alle utskrifter av kartfilene skal minimum inneholde kartnavnet (hvis utsnitt, spesifiser hvilket kart det er utsnitt av) og karteiers navn (IK Grane Arendal Orientering). Hvis det er oppgitt informasjon om hvem som har tegnet kartet i kartfilene som blir oversendt fra Grane, skal denne informasjonen også være med på utskriftene. Dette gjelder også eventuelle logoer som er med på kartet.